Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Skylux NV (hierna genoemd Skylux, “wij” of “ons”) en uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacyverklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website http://www.skylux.be/ (hierna genoemd de “Website”), (ii) alle (commerciële) relaties tussen Skylux en haar klanten, prospecten en business partners, alsook (iii) op het delen/sharen van media posts van Skylux.

Skylux wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens Skylux verzamelt, alsook over de wijze waarop Skylux deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het gebruik van een of meerdere diensten aangeboden door Skylux, alsook het delen/sharen van media posts van Skylux impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Skylux

 • Soorten persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonlijke informatie op twee manieren: via je registratie en de informatie die je op bepaalde pagina's van onze website verstrekt; automatisch, meer bepaald door middel van cookies. Zie verder voor meer informatie over cookies.


Wij kunnen je voornaam en achternaam vragen, je e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, adres, mobiel of andere telefoonnummer en andere persoonlijke of contactgegevens. We kunnen je ook commentaar, suggesties of andere informatie over onze website, onze producten of diensten of ons bedrijf vragen. Anders specifieke soorten informatie kunnen worden gevraagd in verband met sollicitaties, wedstrijden, tombola's, andere promotieaanbiedingen of marketingactiviteiten, met inbegrip van het uploaden van tekst, afbeeldingen, video- of audio-inhoud.

 • Wijze van verzameling persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de volgende doelen verzameld en verwerkt: het gebruik en het beheer van de site in het algemeen, met inbegrip van de verzending en ontvangst van berichten; het leveren van informatie over de eigenschappen, diensten en producten van Skylux; het verzamelen van gegevens in het kader van een sollicitatie. Wij zullen uitsluitend persoonlijke gegevens verwerken die nodig zijn voor de bovenvermelde doelen.

 • Gebruik persoonsgegevens

Skylux kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor: 

 • Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Skylux zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (zoals maar niet beperkt tot de uitvoering van een opdracht, het verzenden van een nieuwsbrief, de uitnodiging voor evenementen). Indien het noodzakelijk is dat Skylux in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Skylux uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Skylux hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Skylux zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 • Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Skylux uw persoonsgegevens in principe voor een periode van tien jaar. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Skylux verbindt er zich echter toe, wanneer een bewaartermijn van tien jaar niet vereist is, om een kortere bewaartermijn toe te passen.

 • Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@skylux.be

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Skylux mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten of goederen meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Skylux of te mailen naar info@skylux.be

 • Beveiliging persoonsgegevens

Skylux NV verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Skylux zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op een beveiligde server in België.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Skylux, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Skylux in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. 

 • Internationale verwerking persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens, dewelke Skylux heeft verzameld, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België of een andere EU-lidstaat.

Er is dus geen sprake van internationale doorgifte of verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Update Privacy Verklaring

Skylux is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 • Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Skylux verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

 • Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Skylux uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

U hebt recht klant in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, tel ​+32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: ​contact@apd-gba.be​.

 • Contacteer SKYLUX NV

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Skylux uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@skylux.be
 • Via de post: NV Skylux, Spinnerijstraat 100, 8530 Stasegem (België)